Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Ceny Usług

Koszty naszych usług są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Cztery podstawowe formy wynagrodzenia to: ryczałt bez limitu godzin, ryczałt z limitem godzin, stawka godzinowa oraz stawka stała określona z góry.

CENA PORADY PRAWNEJ w sprawach typowych wynosi wynosi 100-150 zł +vat. W sprawach skomplikowanych cena porady może być wyższa.

STAWKA STAŁA stosowana jest przy pojedynczych zleceniach takich jak np. tworzenie umów, reprezentacja w procesie sądowym, rejestracja spółki prawa handlowego, zmiany w KRS. Kwota określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez klienta w toku sprawy żadnych dopłat.

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN to forma rozliczeń stosowana najczęściej przez przedsiębiorców. System polega na określeniu a następnie wskazaniu w umowie o obsługę prawną miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. System ten jest szczególnie korzystny w sytuacji, gdy Klient z góry pragnie znać koszty miesięcznej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa lub miesięczne koszty prowadzenia konkretnej sprawy. Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników takich jak wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy oraz miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych, wybranej formy współpracy (istnieje możliwość obsługi in house tj. stała obsługa prawna przedsiębiorcy w siedzibie obsługiwanej spółki), przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, etc.. Dodatkową zaletą takiej formy współpracy jest zawarta w cenie pełna obsługa wszystkich procesów sądowych za prowadzenie których klient nie płaci dodatkowo i dopiero po ich wygraniu reguluje koszty tzw. zastępstwa prawnego zasądzane przez Sąd , które są pokrywane zwykle w całości przez przeciwnika procesowego.

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN to system polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzin pracy kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego ryczałtu np. 10 godzin miesięcznie. Zakładając, że łączny wymiar czasu pracy w miesiącu wyniesie stałą liczbę godzin, rozliczenie następuje w oparciu o stałe miesięczne honorarium. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia określonego ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych przyjętych dla rozliczeń według stawki godzinowej

STAWKA GODZINOWA stosowana najczęściej w stosunku do zleceń tak zwanych typowych, w przypadku których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia przewidywanego na realizację danego zlecenia czasu pracy. Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne wykonywane na podstawie przyjętej stawki godzinowej wynika z iloczynu godzin poświęconych na realizację zlecenia/zleceń cząstkowych i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej. Przeciętna stawka w sprawach typowych to 200zł /h

Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz stałych stawek dopuszczamy także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy ( SUCCESS FEE).

Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być wielokrotnie zmieniany tak, aby w danym momencie był dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta

Sprawy osób poszkodowanych przeciwko Firmom Ubezpieczeniowym o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody odniesione na skutek wypadków komunikacyjnych prowadzimy zwykle bezzaliczkowo, jedynie za pokryciem niezbędnych kosztów.